Το site αυτό ΔΕΝ εκπροσωπεί τον ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ...

www.chora-messinias.gr
Επισκευθείτε εικονικά το Μουσείο της Χώρας

Η Μάνη στη δεύτερη τουρκοκρατία Δ (1715-1821)

AddThis Social Bookmark Button

Οι καπετανίες της Μάνης

monastery_timiobasΟπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η Μάνη διαιρέθηκε σε τέσσερις καπετανίες και σε κάθε μία από αυτές ορίστηκε από τους Τούρκους ένας καπετάνιος με τη σύμφωνη γνώμη της τουρκικής διοίκησης του Μοριά. Στην αρχική τους μορφή οι καπετανίες ήταν οι ακόλουθες: Α) Καπετανία Σταυροπηγίου ή Ζαρνάτας. Περιλάμβανε τον παλαιό Δήμο Αβίας και εκτεινόταν από την Αγιασώ (Αγία Σιών) μέχρι τις Δύο Πέτρες, που ήταν τα σύνορά της με την επαρχία της Ανδρούβιστας ή Καρδαμύλης.

Νέα ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Σ’ όλους τους λαούς και πολιτισμούς ανέκαθεν, υπήρξαν άνθρωποι σε διάφορες θέσεις και αξιώματα, τους οποίους κάποιες ομάδες ανθρώπων αμαύρωσαν την εικόνα τους επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τα...
Τοπικά 15,7 εκατ. ευρώ πληρώνει αύριο ο ΕΛΓΑ σε 11.248 αγρότες για Αποζημιώσεις
15,7 εκατ. ευρώ πληρώνει αύριο ο ΕΛΓΑ σε 11.248 αγρότες για Αποζημιώσεις Αποζημιώσεις 15.674.005 ευρώ πρόκειται να καταβάλει αύριο ο ΕΛ.Γ.Α. σε 11.248 δικαιούχους παραγωγούς των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο υπέστη ζημίες από διάφορα αίτια. Με βάση την...
Τοπικά Δήμος Πύλου – ΝέστοροΤοπική Μεσογειακή διατροφή με προϊόντα... πολυεθνικών!!!
Δήμος Πύλου – ΝέστοροΤοπική Μεσογειακή διατροφή με προϊόντα... πολυεθνικών!!! Το τρόπο με τον οποίο ο δήμος Πύλου – Νέστορος αντιλαμβάνεται την έννοια της τοπικής Μεσογειακής διατροφής, αποδεικνύει φωτογραφία από εκδήλωση που έγινε στην Κορώνη στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


4.    Εγγυήσεις
4.1.    Εγγύηση συμμετοχής σε διανωνισμό
Εκδίδεται για λογαριασμό αυτού που συμμετέχει σε διαγωνισμό και αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση συμμετοχής για να είναι σύννομη και αποδεκτή πρέπει να καλύπτει το ποσοστό, που ορίζεται από το νόμο ή τη διακήρυξη, της αξίας των υπό προμήθεια ειδών και το Φ.Π.Α. που αναλογεί στην αξία αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά καθίσταται απαράδεκτη, εκτός και αν υπολείπεται του οριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μέχρι 5%, οπότε γίνεται αποδεκτή.
Η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να ζητηθεί και όταν διενεργείται πρόχειρος διαγωνισμός ή όταν η προμήθεια ανατίθεται απευθείας. Επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
4.2.    Εννύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ζητείται από τον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση της προμήθειας. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, νωρίς το Φ. Π .Α., εκτός και αν στη διακήρυξη ή την πρόσκληση όταν πρόκειται για κλειστό διαγωνισμό, ορίζεται διαφορετικό ποσοστό. Μπορεί η διακήρυξη του διαγωνισμού όταν πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικές προμήθειες να ορίζει ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού μεγαλύτερου από το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας.
Η εννύηση αυτή απαιτείται και στην περίπτωση ανάθεσης μετά από πρόγειρο διανωνισμό. Στις προμήθειες που εκτελούνται με απευθείας ανάθεση δεν απαιτείται η προσκόμιση εννύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού.