Το site αυτό ΔΕΝ εκπροσωπεί τον ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ...

www.chora-messinias.gr
Επισκευθείτε εικονικά το Μουσείο της Χώρας

Η ΜΑΝΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1715-1821) Μέρος 15ο

AddThis Social Bookmark Button

imageΗ λύση της πολιορκίας της Κορώνης Προηγουμένως έγινε λόγος για την κακή έκβαση της πολιορκίας της Κορώνης. Οι Τούρκοι όταν είδαν τις μικρές δυνατότητες των πολιορκητών δεν δέχθηκαν να συνθηκολογήσουν. Το πυροβολικό δεν δημιούργησε κανένα ρήγμα στο τείχος, αλλά και το λαγούμι (υπόνομος) εντοπίστηκε από τους πολιορκημένους και εξουδετερώθηκε.

Νέα ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Σ’ όλους τους λαούς και πολιτισμούς ανέκαθεν, υπήρξαν άνθρωποι σε διάφορες θέσεις και αξιώματα, τους οποίους κάποιες ομάδες ανθρώπων αμαύρωσαν την εικόνα τους επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τα...
Τοπικά 15,7 εκατ. ευρώ πληρώνει αύριο ο ΕΛΓΑ σε 11.248 αγρότες για Αποζημιώσεις
15,7 εκατ. ευρώ πληρώνει αύριο ο ΕΛΓΑ σε 11.248 αγρότες για Αποζημιώσεις Αποζημιώσεις 15.674.005 ευρώ πρόκειται να καταβάλει αύριο ο ΕΛ.Γ.Α. σε 11.248 δικαιούχους παραγωγούς των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο υπέστη ζημίες από διάφορα αίτια. Με βάση την...
Τοπικά Δήμος Πύλου – ΝέστοροΤοπική Μεσογειακή διατροφή με προϊόντα... πολυεθνικών!!!
Δήμος Πύλου – ΝέστοροΤοπική Μεσογειακή διατροφή με προϊόντα... πολυεθνικών!!! Το τρόπο με τον οποίο ο δήμος Πύλου – Νέστορος αντιλαμβάνεται την έννοια της τοπικής Μεσογειακής διατροφής, αποδεικνύει φωτογραφία από εκδήλωση που έγινε στην Κορώνη στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


5.    Κανόνες δημοσιότητας - Προθεσμίες
5.1. Ανοικτός - κλειστός διανωνισυός
Όταν επιλέγεται η διαδικασία του ανοικτού ή του κλειστού διαγωνισμού, ο Ο.Τ.Α. φροντίζει για την ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης. Ειδικότερα, αποστέλλει την περίληψη της διακήρυξης για δημοσίευση μια φορά:
α) στο «τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,
β) σε δύο (2) τουλάχιστον οικονομικές εφημερίδες και επιπλέον:
-    Αν ο Ο.Τ.Α. εδρεύει στους νομούς Αττικής ή Θεσσαλονίκης, σε μια (1) ημερήσια τοπική και μια (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
-    Αν ο Ο.Τ.Α. εδρεύει σε νομό εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού και σε μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.
Όταν η δαπάνη είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των 206.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. απαιτείται δημοσίευση και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων βαρύνει τους Ο.Τ.Α., εκτός από τις διακηρύξεις που αποστέλλονται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, ο Ο.Τ.Α. υποχρεούται:
-    να τοιχοκολλεί την περίληψη της διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος,
-    να αποστέλλει τη διακήρυξη σε επιμελητήρια και λοιπούς φορείς,
-    να διαθέτει τη διακήρυξη στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία που δημοσιεύεται η περίληψη της διακήρυξης στις εφημερίδες,
-    να αποστέλλει για δημοσίευση την περίληψη της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Η επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύει τις προκηρύξεις των διαγωνισμών, εφόσον αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail) το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες μετά την αποστολή τους. Όταν δεν αποστέλλονται ηλεκτρονικά, δημοσιεύονται το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες μετά την αποστολή τους) εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας είναι ίση ή μεγαλύτερη των 206.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α.,
-    να γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στις εφημερίδες το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Η γνωστοποίηση αυτή αποστέλλεται το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης.
Όταν η αξία της προμήθειας είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των 206.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., για τη διενέργεια του ανοικτού διανωνισμού πρέπει να προηγηθούν πενήντα δύο (52) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν η προκήρυξη του διαγωνισμού αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παραπάνω προθεσμία μπορεί να περιοριστεί κατά επτά (7) ημέρες. Επιπλέον, εφόσον όλη η μελέτη και τα έγγραφα του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου ή της κοινότητας και παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση σ' αυτά, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να περιοριστεί κατά πέντε (5) ημέρες. Επομένως, αν αξιοποιηθεί η τεχνολογία, μπορεί να περιοριστεί το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού μέχρι και τη διενέργεια αυτού σε σαράντα (40) ημέρες.
Όταν η προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 206.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., για τη διενέργεια του διαγωνισμού πρέπει να προηγηθούν είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής δημοσίευσης της στις εφημερίδες.
5.2.    Διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης
Όσοι Ο.Τ.Α. προτίθενται να συνάψουν σύμβαση για την προμήθεια ειδών με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, οφείλουν να γνωστοποιούν την πρόθεση τους αυτή με προκήρυξη, εφόσον βέβαια - σύμφωνα με την περίπτωση β' της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. - κατά τη διαδικασία του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού υποβλήθηκαν μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές.
Η υποχρέωση γνωστοποίησης της πρόθεσης για σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων δεν αφορά τις προμήθειες που εκτελούνται με απευθείας ανάθεση, η αξία των οποίων σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ. Αφορά τις προμήθειες που εκτελούνται με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και η αξία αυτών υπερβαίνει το χρηματικό όριο για την απευθείας ανάθεση (15.000 ευρώ με Φ.Π.Α.).
5.3.    Πρόχειρος διανωνισμός
Όταν επιλέγεται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού δεν απαιτείται η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Ο.Τ.Α. να προβεί στη δημοσίευση ή μη της περίληψης της διακήρυξης. Ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν παραπάνω στην ενότητα (2.2) του πρόχειρου διαγωνισμού αποφαίνονται επί ενστάσεων για θέματα νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν.