Χώρα Μεσσηνίας - Chora Messinias

.

Το ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, παρουσιάζει το ντοκυμανταίρ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΚΑΚΗ "Η ΧΩΡΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ η ΧΩΡΑ του ΝΕΣΤΟΡΟΣ" Συμμετέχουν οι: ΤΑΣΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Παραδοσιακών Χορών ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Δρ Χημικός Μηχανικός-Καθηγητής Συντήρησης Μνημείων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Πρόεδρος Λαογραφικού Ομίλου Μεσσηνίας ΚΑΜΕΡΑ - ΗΧΟΣ - ΜΟΝΤΑΖ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΦΩΤΟ: Γ. ΛΕΚΑΚΗΣ, Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΥΚΟ, ΜΟΥΣΑΙΟΣ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Κανονάκι - ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΗΛΙΑ Κλαρίνο - ΚΩΝ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ: BG & DG ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ c+p 2018

ΠΑΛΑΤΙ ΝΕΣΤΟΡΟΣ - NESTOR PALACE

3D αναπαράσταση του μυκηναϊκού ανακτόρου στον Άνω Εγκλιανό Πυλίας, γνωστό ως Ανάκτορο του Νέστορα. Περίπου 1300-1200 π.Χ

.

Μυκηναϊκός Πολιτισμός

AddThis Social Bookmark Button

0 ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ    πήρε το όνομά του από τις Μυκήνες, το μικρό βραχώδη λόφο που βρίσκετα στην αργολική γη, ανάμεσα στο λόφο του Προφήτη Ηλία (805μ.) βόρεια και της Σάρας (660μ.) στο νότο, στη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ιδρυτής, των Μυκηνών ήταν ο Περσέας, γιος του Δια και της Δαναης. O Χ.Τσούντας, ανασκαφέας των Μυκηνών, είχε επισημάνει ότι έξω από την ακρόπολη είχε βρεθεί επιγραφή που μαρτυρεί την ύπαρξη ιερού, αφιερωμένου στον Περσέα.

 Πηγή: http://www.nationalgeographic.gr/iee/

Νέα Οι Νεάντερταλ ήταν και καλλιτέχνες
Οι Νεάντερταλ ήταν και καλλιτέχνες The Corredor de los Puntos in El Castillo Cave near the village of Puente Viesgo is seen in this handout photo released June 14, 2012. Scientists using a new dating technique reported June 14...
Νέα ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Σ’ όλους τους λαούς και πολιτισμούς ανέκαθεν, υπήρξαν άνθρωποι σε διάφορες θέσεις και αξιώματα, τους οποίους κάποιες ομάδες ανθρώπων αμαύρωσαν την εικόνα τους επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


7.3.    Κατά αποφάσεων των συλλονικών ορνάνων των Ο.Τ.Α.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοινοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο και αφορούν τις παραπάνω αναφερόμενες διαδικασίες (έγκριση προμήθειας, όρων διαγωνισμού, εξέταση ενστάσεων, κατακύρωση αποτελέσματος, κλπ), αποστέλλονται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση, για έλεγχο νομιμότητας.(Παρ. 1 του άρθρου 149 του Ν. 3463/2006.)
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ελέγχει τη νομιμότητα των εκδιδόμενων πράξεων, σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή τους και εκδίδει σχετική πράξη. Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας διαπιστώσει ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε με έγγραφο της ακυρώνει την εκδοθείσα πράξη.
Επίσης, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον -Οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, έχουν έννομο συμφέρον για όλη τη διαδικασία και την έκβαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Προμηθευτής που συμμετείχε σε διαγωνισμό, ο οποίος ματαιώθηκε και στη συνέχεια η προμήθεια ανατέθηκε απευθείας, έχει έννομο συμφέρον και συνεπώς δικαιούται να υποβάλλει ένσταση κατά της απόφασης ανάθεσης (αριθμ. 217/1999 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).- μπορεί να προσφύγει στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Ο.Τ.Α., για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
Ο Γενικός Γραμματέας, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών, εξετάσει και αποφασίζει για την προσφυγή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της. Η προσφυγή θεωρείται απορριφθείσα αν μετά το μήνα δεν εκδοθεί σχετική απόφαση.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα, στην Ειδική Επιτροπή, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής κατά πράξης του Γενικού Γραμματέα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.
Ενστάσεις για άλλους λόγους, πέραν των παραπάνω αναφερόμενων, πριν την υπογραφή της σύμβασης, δεν γίνονται δεκτές.
Η κατακυρωτική απόφαση μπορεί να διαφοροποιείται από τη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, προβαίνοντας όμως σε σχετική αιτιολόγηση.