Το site αυτό ΔΕΝ εκπροσωπεί τον ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ...

www.chora-messinias.gr
Επισκευθείτε εικονικά το Μουσείο της Χώρας

ΜΥΘΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ - η καταγωγή των Eλλήνων

AddThis Social Bookmark Button

Θεοι και ήρωες

Μόλις τον 20ό αιώνα οι διάφορες αρχαιολογικές ανακαλύψεις και η αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β έδειξαν ότι το παρελθόν της Ελλάδας εκτείνεται πέρα από την Εποχή του Χαλκού και xάνεται στα βάθη των μυθικών χρόνων. Ο Παπαρρηγόπουλος, αν και εκφράζει τις αμφιβολίες του για την ιστορική «αντανάκλαση» των μύθων, τελικά τους εντάσσει στην ιστορία του. Και αυτό γιατί γράφει σε μια εποχή μεταβατική, τότε που γίνονταν οι πρώτες μεγάλες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στον ελλαδικό χώρο, που σύντομα θα ανέτρεπαν επιστημονικές παραδοχές αιώνων.

greek_gods_heroes

THE GALLERY COLLECTION/CORBIS/APEIRON

 Πηγή: http://www.nationalgeographic.gr/iee/

Νέα ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Σ’ όλους τους λαούς και πολιτισμούς ανέκαθεν, υπήρξαν άνθρωποι σε διάφορες θέσεις και αξιώματα, τους οποίους κάποιες ομάδες ανθρώπων αμαύρωσαν την εικόνα τους επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τα...
Τοπικά 15,7 εκατ. ευρώ πληρώνει αύριο ο ΕΛΓΑ σε 11.248 αγρότες για Αποζημιώσεις
15,7 εκατ. ευρώ πληρώνει αύριο ο ΕΛΓΑ σε 11.248 αγρότες για Αποζημιώσεις Αποζημιώσεις 15.674.005 ευρώ πρόκειται να καταβάλει αύριο ο ΕΛ.Γ.Α. σε 11.248 δικαιούχους παραγωγούς των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο υπέστη ζημίες από διάφορα αίτια. Με βάση την...
Τοπικά Δήμος Πύλου – ΝέστοροΤοπική Μεσογειακή διατροφή με προϊόντα... πολυεθνικών!!!
Δήμος Πύλου – ΝέστοροΤοπική Μεσογειακή διατροφή με προϊόντα... πολυεθνικών!!! Το τρόπο με τον οποίο ο δήμος Πύλου – Νέστορος αντιλαμβάνεται την έννοια της τοπικής Μεσογειακής διατροφής, αποδεικνύει φωτογραφία από εκδήλωση που έγινε στην Κορώνη στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


7.3.    Κατά αποφάσεων των συλλονικών ορνάνων των Ο.Τ.Α.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοινοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο και αφορούν τις παραπάνω αναφερόμενες διαδικασίες (έγκριση προμήθειας, όρων διαγωνισμού, εξέταση ενστάσεων, κατακύρωση αποτελέσματος, κλπ), αποστέλλονται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση, για έλεγχο νομιμότητας.(Παρ. 1 του άρθρου 149 του Ν. 3463/2006.)
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ελέγχει τη νομιμότητα των εκδιδόμενων πράξεων, σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή τους και εκδίδει σχετική πράξη. Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας διαπιστώσει ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε με έγγραφο της ακυρώνει την εκδοθείσα πράξη.
Επίσης, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον -Οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, έχουν έννομο συμφέρον για όλη τη διαδικασία και την έκβαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Προμηθευτής που συμμετείχε σε διαγωνισμό, ο οποίος ματαιώθηκε και στη συνέχεια η προμήθεια ανατέθηκε απευθείας, έχει έννομο συμφέρον και συνεπώς δικαιούται να υποβάλλει ένσταση κατά της απόφασης ανάθεσης (αριθμ. 217/1999 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).- μπορεί να προσφύγει στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Ο.Τ.Α., για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
Ο Γενικός Γραμματέας, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών, εξετάσει και αποφασίζει για την προσφυγή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της. Η προσφυγή θεωρείται απορριφθείσα αν μετά το μήνα δεν εκδοθεί σχετική απόφαση.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα, στην Ειδική Επιτροπή, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής κατά πράξης του Γενικού Γραμματέα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.
Ενστάσεις για άλλους λόγους, πέραν των παραπάνω αναφερόμενων, πριν την υπογραφή της σύμβασης, δεν γίνονται δεκτές.
Η κατακυρωτική απόφαση μπορεί να διαφοροποιείται από τη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, προβαίνοντας όμως σε σχετική αιτιολόγηση.