Το site αυτό ΔΕΝ εκπροσωπεί τον ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ...

www.chora-messinias.gr
Επισκευθείτε εικονικά το Μουσείο της Χώρας

Η Σπάρτη και η Αθήνα

AddThis Social Bookmark Button

Η Σπάρτη και η Αθήνα είχαν την αξίωση να κυριαρχήσουν στις άλλες πόλεις χωρίς να τους επιτρεψουν να έχουν κυριαρχικά δικαιώματα όπως απαιτεί η εθνική ενότητα.

Οι Ρωμαίοι, όπως αναφέραμε ήδη, δεν κυριάρχησαν αμαχητί στην Ιταλία. Πολέμησαν με τις φυλές και τις πόλεις περισσότερο από ό,τι οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες με τις ελληνικές πόλεις και φυλές. Ωστόσο, αν και τους υπέτασσαν σχεδόν πάντα, κατάλαβαν ότι δεν θα εξασφάλιζαν τη νίκη αν δεν συνδύαζαν, όπως ο Θησέας του Θουκυδίδη, τη δύναμη με τη σύνεση. Για το λόγο αυτό άρχισαν, σταδιακά, να καταγράφουν στις τάξεις των πολιτών τους τους πιο αξιόμαχους από τους αντιπάλους τους, κάνοντάς τους έτσι κοινωνούς του κυριαρχικού δικαιώματος της πολιτικής ενότητας και απομακρύνοντας την πιο συνηθισμένη αφορμή των εξεγέρσεων. Με τον τρόπο αυτό ο αριθμός των μάχιμων ανδρών της Ρώμης, οι οποίοι προς τα τέλη της βασιλείας δεν ξεπερνούσαν τους 20.000, ανήλθε στα τέλη του 4ου αιώνα σε 165.000 και ξεπέρασε κατά πολύ τους 200.000 τον 5ο αιώνα.

Ancient_Sparta

Αυτό όμως συνέβη γιατί εκείνα τα χρόνια πολλοί κάτοικοι πόλεων της αρχαίας λατινικής ομοσπονδίας απέκτησαν τα πλήρη δικαιώματα των Ρωμαίων πολιτών. Το ίδιο δικαίωμα απέκτησαν οι κάτοικοι των κοινοτήτων των Σαβίνων, και εκείνοι των πολυάριθμων κοινοτήτων των Ουόλσκων έγιναν αντί για υπήκοοι κανονικοί Ρωμαίοι πολίτες.

 Πηγή: http://www.nationalgeographic.gr/iee/

 

Νέα ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Σ’ όλους τους λαούς και πολιτισμούς ανέκαθεν, υπήρξαν άνθρωποι σε διάφορες θέσεις και αξιώματα, τους οποίους κάποιες ομάδες ανθρώπων αμαύρωσαν την εικόνα τους επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τα...
Τοπικά 15,7 εκατ. ευρώ πληρώνει αύριο ο ΕΛΓΑ σε 11.248 αγρότες για Αποζημιώσεις
15,7 εκατ. ευρώ πληρώνει αύριο ο ΕΛΓΑ σε 11.248 αγρότες για Αποζημιώσεις Αποζημιώσεις 15.674.005 ευρώ πρόκειται να καταβάλει αύριο ο ΕΛ.Γ.Α. σε 11.248 δικαιούχους παραγωγούς των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο υπέστη ζημίες από διάφορα αίτια. Με βάση την...
Τοπικά Δήμος Πύλου – ΝέστοροΤοπική Μεσογειακή διατροφή με προϊόντα... πολυεθνικών!!!
Δήμος Πύλου – ΝέστοροΤοπική Μεσογειακή διατροφή με προϊόντα... πολυεθνικών!!! Το τρόπο με τον οποίο ο δήμος Πύλου – Νέστορος αντιλαμβάνεται την έννοια της τοπικής Μεσογειακής διατροφής, αποδεικνύει φωτογραφία από εκδήλωση που έγινε στην Κορώνη στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


10. Σύμβαση
Δημόσια σύμβαση θεωρείται η σύμβαση από επαχθή αιτία, η οποία συνάπτεται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και ενός ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. και έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων, την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών, ενώ δημόσια σύμβαση προμήθειας είναι αυτή που έχει ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση προϊόντων με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς.
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης ο Ο.Τ.Α. καταρτίζει τη σχετική σύμβαση, η οποία προσυπογράφεται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή του Νομικού Προσώπου και τον προμηθευτή.
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους που είναι αντίθετοι με τους όρους της διακήρυξης.
Η σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης,
β) τα συμβαλλόμενα μέρη,
γ) τα είδη της προμήθειας, την ποσότητα (Σύμβαση που δεν αναφέρει τις ποσότητες των προς προμήθεια υλικών πάσχει ακυρότητας. Σχετική είναι η αριθμ. 72/2005 πράξη του 4ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.) αυτών και την τιμή,
δ) τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,
ε) τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,
στ) τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,
ζ) τον τρόπο επίλυσης ενδεχόμενων διαφορών,
η) τον τρόπο πληρωμής και ενδεχόμενης αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται τέτοια δυνατότητα,
θ) τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,
ι) την παραλαβή των υλικών.
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα (ένα ο προμηθευτής και τρία ο Ο.Τ.Α.) και πρωτοκολλείται την ίδια ημέρα στο πρωτόκολλο του Ο.Τ.Α..
Η κατάρτιση σύμβασης είναι απαραίτητη ως δικαιολογητικό, που επισυνάπτεται στο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, εφόσον η δαπάνη της προμήθειας που εκτελείται χωρίς διαγωνισμό, υπερβαίνει το ποσό των 586,94 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. για τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα που συστήνονται από αυτούς και των 293,47 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. για τις Κοινότητες και τα νομικά πρόσωπα που συστήνονται από αυτές. Όταν η αξία δεν υπερβαίνει τα ανωτέρω χρηματικά όρια η κατάρτιση της σύμβασης δεν είναι υποχρεωτική, εκτός και αν η εξόφληση της δαπάνης ή η παράδοση της προμήθειας των ειδών συμφωνήθηκε με προθεσμιακό διακανονισμό ή το είδος των υλικών πρέπει να έχει απαραίτητες προδιαγραφές. (Αριθμ. 113/27-1-1986 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 81/Β71986). )
Το κείμενο της σύμβασης υπερισχύει της προσφοράς του αναδόχου, της διακήρυξης και της απόφασης κατακύρωσης. Όμως, πρέπει πάντα να εναρμονίζεται με τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης, χωρίς να τους τροποποιεί, αλλά να τους εξειδικεύει και αναλύει. (Αριθμ. 51/1998 πράξη του 4ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Επίσης, τα είδη που αναφέρονται στη σύμβαση πρέπει να είναι αυτά που προσφέρθηκαν, αξιολογήθηκαν και προτιμήθηκαν από το φορέα, στην ποιότητα, ποσότητα, συσκευασία και τιμή που αποφασίσθηκε με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Διαφοροποίηση των ειδών και των τιμών αποτελεί παράβαση των όρων της διακήρυξης, η οποία ως κανονιστική πράξη δεσμεύει τους φορείς.
Η σύμβαση υπογράφεται αφενός από τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια και αφετέρου από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, που εκπροσωπεί τον κάθε φορέα, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις νόμου ή με το καταστατικό του. Εφόσον η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο, τότε υπογράφεται από αυτό, στο οποίο έχει μεταβιβαστεί η συγκεκριμένη αρμοδιότητα.
Στους Δήμους, το όργανο αυτό είναι ο Δήμαρχος, ο οποίος σύμφωνα με την περίπτωση στ' της παρ. 1 άρθρου 86 του Ν. 3463/2006, υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος, ενώ στις Κοινότητες ο Πρόεδρος, σύμφωνα με την περίπτωση θ' της παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 3463/2006.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται στην αρχικά καταρτισθείσα σύμβαση ή όταν συμφωνήσουν για αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, έπειτα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:
α) ολοκληρώθηκε η παράδοση της ποσότητας των υλικών,
β) έγινε οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών,
γ) καταβλήθηκε όλο το ποσό της σύμβασης,
δ) εκπληρώθηκαν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και από τα δύο μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
Οι συμβάσεις δεν υπόκεινται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.