Το site αυτό ΔΕΝ εκπροσωπεί τον ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ...

www.chora-messinias.gr
Επισκευθείτε εικονικά το Μουσείο της Χώρας

Ο Παναγιώτης Μπενάκης και οι Μανιάτες

AddThis Social Bookmark Button

imageΟ Παναγιώτης Μπενάκης, που έζησε στην Καλαμάτα μέχρι το 1770, ήταν ο πλουσιότερος, ο επιφανέστερος και ο πιο πετυχημένος Ελληνας του Μοριά. Απολάμβανε το σεβασμό και την αγάπη των ομοεθνών του και εξαγόραζε με πανάκριβα δώρα την εκτίμηση, την αποδοχή και την εμπιστοσύνη των Τούρκων. Ελαβε ενεργό ρόλο στην προετοιμασία της αποτυχημένης Επανάστασης του 1770 και είναι ο αδικημένος από την πρόχειρη κρίση της ιστορίας, που του καταλογίζει σοβαρή ευθύνη, για τις καταστροφές που ακολούθησαν στο Μοριά.

Νέα Οι Νεάντερταλ ήταν και καλλιτέχνες
Οι Νεάντερταλ ήταν και καλλιτέχνες The Corredor de los Puntos in El Castillo Cave near the village of Puente Viesgo is seen in this handout photo released June 14, 2012. Scientists using a new dating technique reported June 14...
Νέα ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Σ’ όλους τους λαούς και πολιτισμούς ανέκαθεν, υπήρξαν άνθρωποι σε διάφορες θέσεις και αξιώματα, τους οποίους κάποιες ομάδες ανθρώπων αμαύρωσαν την εικόνα τους επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.11. Πληρωμή προμηθευτή-κρατήσεις.
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με τρόπο που καθορίζει η διακήρυξη. Ο τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην απόφαση ανάθεσης του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του προμηθευτή και τα οποία επισυνάπτονται στο χρηματικό ένταλμα, εκτός αυτών που προβλέπονται από το «Λογιστικό των Ο.Τ.Α.» είναι:
α) το πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή όταν γίνεται αυτοδίκαιη παραλαβή, θεωρημένο από τον Ο.Τ.Α. αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη,
β) το αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Ο.Τ.Α.,
γ) το τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν με την ένδειξη «εξοφλήθηκε»,
δ) η εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε».
Όταν διενεργείται προμήθεια υλικών:
α) με τακτικό διαγωνισμό παρακρατείται:
•    υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 2% (άρθρο 3 παρ. 1 β του Ν. 1726/1944 και άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 2262/1952).(Περισσότερα στο αριθμ. 6642/1-8-2000 έγγραφο του Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)
•    φόρος εισοδήματος 4% όταν πρόκειται για προμήθεια αγαθών.
β) με πρόχειρο διαγωνισμό παρακρατείται:
•    υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 2% (άρθρο 3 παρ. 1β του Ν. 1726/1944 και άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 2262/1952).
•    φόρος εισοδήματος 4% όταν πρόκειται για προμήθεια αγαθών.
γ) Με απευθείας ανάθεση παρακρατείται:
•    φόρος εισοδήματος 4% όταν πρόκειται για προμήθεια αγαθών.
Σημειώνεται προς αποφυγή παρερμηνειών, ότι οι κρατήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του Ν. 2286/1995 και αφορούν:
•    0,25% υπέρ δημοσίου επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α..
•    0,30% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ του Ταμείου Αρωγής των
υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
•    0,10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ του Δημοσίου.
εφαρμόζονται εφόσον η προμήθεια εντάσσεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και διενεργείται με κεντρικό διαγωνισμό από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

12. Εν ολίγοις.
1.    Όταν η προμήθεια δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, με Φ.Π.Α.:
-    Δεν εντάσσεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.
-    Μπορεί να εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση με απόφαση του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας.
Εφόσον δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις και εμπειρία, συντάσσεται τεχνική περιγραφή, η οποία εμπεριέχεται στην απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας.
-    Δεν αποστέλλονται απολογιστικά στοιχεία στη Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2.    Όταν η αξία της προμήθειας κυυαίνεται από 15.000 - 45.000 ευρώ, με Φ.Π.Α.:
-    Δεν εντάσσεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.
-    Μπορεί να εκτελεσθεί με πρόχειρο διαγωνισμό έπειτα από απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας περί της διενέργειας του και της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων διακήρυξης. Δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης. Το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού εγκρίνεται με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής.
-    Δεν αποστέλλονται απολογιστικά στοιχεία στη Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης.
3.    Όταν n αξία της προμήθειας υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ. με Φ.Π.Α.:
-    Πριν τη διενέργεια της εντάσσεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.
-    Εκτελείται μόνο με ανοικτό διαγωνισμό, πλην των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
-    Αποστέλλονται απολογιστικά στοιχεία στη Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της κατακυρωτικής απόφασης.
4.    Όταν n αξία της προμήθειας είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των 206.000 ευρώ. χωρίς το Φ.Π.Α. Επιπλέον των ανωτέρω,  η διακήρυξη αποστέλλεται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.