Το site αυτό ΔΕΝ εκπροσωπεί τον ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ...

www.chora-messinias.gr
Επισκευθείτε εικονικά το Μουσείο της Χώρας

Νέστωρας Βασιλιάς Πύλου

AddThis Social Bookmark Button

Ο Νέστωρ ήταν βασιλιάς της Πύλου στη Μεσσηνία. Ο Όμηρος τον ξεχωρίζει ως συνετό σύμβουλο και δεινό ομιλητή.

Ο πατέρας του Νέστορα ήταν ο Νηλέας και η μητέρα του η Χλωρίς.
Όταν ο Ηρακλής σκότωσε τον Νηλέα και έντεκα από τα παιδιά του (επειδή ο Νηλέας αρνήθηκε να τον βοηθήσει στην κάθαρση για τον φόνο του Ιφίτου), ο Νέστορας ήταν ο μόνος...

Νέα ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Σ’ όλους τους λαούς και πολιτισμούς ανέκαθεν, υπήρξαν άνθρωποι σε διάφορες θέσεις και αξιώματα, τους οποίους κάποιες ομάδες ανθρώπων αμαύρωσαν την εικόνα τους επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τα...
Τοπικά 15,7 εκατ. ευρώ πληρώνει αύριο ο ΕΛΓΑ σε 11.248 αγρότες για Αποζημιώσεις
15,7 εκατ. ευρώ πληρώνει αύριο ο ΕΛΓΑ σε 11.248 αγρότες για Αποζημιώσεις Αποζημιώσεις 15.674.005 ευρώ πρόκειται να καταβάλει αύριο ο ΕΛ.Γ.Α. σε 11.248 δικαιούχους παραγωγούς των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο υπέστη ζημίες από διάφορα αίτια. Με βάση την...
Τοπικά Δήμος Πύλου – ΝέστοροΤοπική Μεσογειακή διατροφή με προϊόντα... πολυεθνικών!!!
Δήμος Πύλου – ΝέστοροΤοπική Μεσογειακή διατροφή με προϊόντα... πολυεθνικών!!! Το τρόπο με τον οποίο ο δήμος Πύλου – Νέστορος αντιλαμβάνεται την έννοια της τοπικής Μεσογειακής διατροφής, αποδεικνύει φωτογραφία από εκδήλωση που έγινε στην Κορώνη στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.11. Πληρωμή προμηθευτή-κρατήσεις.
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με τρόπο που καθορίζει η διακήρυξη. Ο τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην απόφαση ανάθεσης του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του προμηθευτή και τα οποία επισυνάπτονται στο χρηματικό ένταλμα, εκτός αυτών που προβλέπονται από το «Λογιστικό των Ο.Τ.Α.» είναι:
α) το πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή όταν γίνεται αυτοδίκαιη παραλαβή, θεωρημένο από τον Ο.Τ.Α. αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη,
β) το αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Ο.Τ.Α.,
γ) το τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν με την ένδειξη «εξοφλήθηκε»,
δ) η εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε».
Όταν διενεργείται προμήθεια υλικών:
α) με τακτικό διαγωνισμό παρακρατείται:
•    υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 2% (άρθρο 3 παρ. 1 β του Ν. 1726/1944 και άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 2262/1952).(Περισσότερα στο αριθμ. 6642/1-8-2000 έγγραφο του Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)
•    φόρος εισοδήματος 4% όταν πρόκειται για προμήθεια αγαθών.
β) με πρόχειρο διαγωνισμό παρακρατείται:
•    υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 2% (άρθρο 3 παρ. 1β του Ν. 1726/1944 και άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 2262/1952).
•    φόρος εισοδήματος 4% όταν πρόκειται για προμήθεια αγαθών.
γ) Με απευθείας ανάθεση παρακρατείται:
•    φόρος εισοδήματος 4% όταν πρόκειται για προμήθεια αγαθών.
Σημειώνεται προς αποφυγή παρερμηνειών, ότι οι κρατήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του Ν. 2286/1995 και αφορούν:
•    0,25% υπέρ δημοσίου επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α..
•    0,30% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ του Ταμείου Αρωγής των
υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
•    0,10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ του Δημοσίου.
εφαρμόζονται εφόσον η προμήθεια εντάσσεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και διενεργείται με κεντρικό διαγωνισμό από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

12. Εν ολίγοις.
1.    Όταν η προμήθεια δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, με Φ.Π.Α.:
-    Δεν εντάσσεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.
-    Μπορεί να εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση με απόφαση του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας.
Εφόσον δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις και εμπειρία, συντάσσεται τεχνική περιγραφή, η οποία εμπεριέχεται στην απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας.
-    Δεν αποστέλλονται απολογιστικά στοιχεία στη Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2.    Όταν η αξία της προμήθειας κυυαίνεται από 15.000 - 45.000 ευρώ, με Φ.Π.Α.:
-    Δεν εντάσσεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.
-    Μπορεί να εκτελεσθεί με πρόχειρο διαγωνισμό έπειτα από απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας περί της διενέργειας του και της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων διακήρυξης. Δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης. Το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού εγκρίνεται με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής.
-    Δεν αποστέλλονται απολογιστικά στοιχεία στη Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης.
3.    Όταν n αξία της προμήθειας υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ. με Φ.Π.Α.:
-    Πριν τη διενέργεια της εντάσσεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.
-    Εκτελείται μόνο με ανοικτό διαγωνισμό, πλην των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
-    Αποστέλλονται απολογιστικά στοιχεία στη Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της κατακυρωτικής απόφασης.
4.    Όταν n αξία της προμήθειας είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των 206.000 ευρώ. χωρίς το Φ.Π.Α. Επιπλέον των ανωτέρω,  η διακήρυξη αποστέλλεται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.