Χώρα Μεσσηνίας - Chora Messinias

.

Το ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, παρουσιάζει το ντοκυμανταίρ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΚΑΚΗ "Η ΧΩΡΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ η ΧΩΡΑ του ΝΕΣΤΟΡΟΣ" Συμμετέχουν οι: ΤΑΣΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Παραδοσιακών Χορών ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Δρ Χημικός Μηχανικός-Καθηγητής Συντήρησης Μνημείων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Πρόεδρος Λαογραφικού Ομίλου Μεσσηνίας ΚΑΜΕΡΑ - ΗΧΟΣ - ΜΟΝΤΑΖ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΦΩΤΟ: Γ. ΛΕΚΑΚΗΣ, Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΥΚΟ, ΜΟΥΣΑΙΟΣ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Κανονάκι - ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΗΛΙΑ Κλαρίνο - ΚΩΝ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ: BG & DG ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ c+p 2018

ΠΑΛΑΤΙ ΝΕΣΤΟΡΟΣ - NESTOR PALACE

3D αναπαράσταση του μυκηναϊκού ανακτόρου στον Άνω Εγκλιανό Πυλίας, γνωστό ως Ανάκτορο του Νέστορα. Περίπου 1300-1200 π.Χ

.

Πολίτευμα

AddThis Social Bookmark Button

Οι πολιτικοί θεσμοί της ηρωικής εποχής δεν υπήρξαν καρπός σκέψης σοφών νομοθετών, αλλά αποτέλεσμα της κατανόησης των φυσικών φαινομένων από τον ανθρώπινο νου.

perilklis_epitafios_400
Ο Περικλής εκφωνεί τον Επιτάφιο προς τους συμπολίτες του,
από το βήμα της Αγοράς. Μη χρονολογημένο έργο του Philipp von Foltz

Οι πολιτικοί θεσμοί της ηρωικής εποχής δεν υπήρξαν καρπός σκέψης κάποιων σοφών νομοθετών, οι οποίοι θα εμφανιστούν αργότερα στον ελλαδικό χώρο. Οι πιο παλαιοί θεσμοί στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν από φυσικά φαινόμενα, τα οποία, επειδή ήταν όμοια στις διάφορες περιοχές, γι' αυτό παντού παρουσιάζουν μεταξύ τους κάποια ομοιότητα. Γενικότερα, η κοινωνία φαίνεται να ήταν διαιρεμένη σε δύο τάξεις ανθρώπων, τους ελεύθερους και τους δούλους. Οι ελεύθεροι άνδρες διακρίνονταν πάλι σε δύο τάξεις, διαφορετικές μεταξύ τους: τους ηγεμόνες και το δήμο ή, όπως λέει ο Όμηρος, «τους λαούς».

 Πηγή: http://www.nationalgeographic.gr/iee/

Νέα Οι Νεάντερταλ ήταν και καλλιτέχνες
Οι Νεάντερταλ ήταν και καλλιτέχνες The Corredor de los Puntos in El Castillo Cave near the village of Puente Viesgo is seen in this handout photo released June 14, 2012. Scientists using a new dating technique reported June 14...
Νέα ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Σ’ όλους τους λαούς και πολιτισμούς ανέκαθεν, υπήρξαν άνθρωποι σε διάφορες θέσεις και αξιώματα, τους οποίους κάποιες ομάδες ανθρώπων αμαύρωσαν την εικόνα τους επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

Συνοπτικά αναφέρουν ότι:
α) Οι δημοπρασίες διενεργούνται με διακήρυξη του Δημάρχου, τους όρους της
οποίας καθορίζει η Δημαρχιακή Επιτροπή.
β) Όταν ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το ποσό των 176.082,17 ευρώ, η διακήρυξη
αποστέλλεται   στο   Τεχνικό   Επιμελητήριο   Ελλάδος   και   όταν   υπερβαίνει   τα
2.347.762,20 ευρώ αποστέλλεται και στο Υπουργείο Εσωτερικών.
γ) Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στη διακήρυξη και κυμαίνεται από 2-5% επί του
προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς το Φ.Π.Α. Κατά την υπογραφή της σύμβασης
αντικαθίσταται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισούται με ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της
μελέτης, χωρίς να υπολογίζεται η τυχόν έκπτωση του αναδόχου και ο Φ.Π.Α.
ε) Όταν η προμήθεια εκτελείται με απευθείας ανάθεση, δεν απαιτείται δημοσίευση.
στ) Όταν  η  εργασία  εκτελείται  μετά  από πρόχειρο  διαγωνισμό,  απαιτείται  η
δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης πέντε (5) ημέρες πριν τη διενέργεια του
διαγωνισμού σε τοπικές ή νομαρχιακές εφημερίδες, ανάλογα με την έδρα του Ο.Τ.Α..
ζ) Η περίληψη της διακήρυξης αποστέλλεται στις τοπικές επαγγελματικές ενώσεις και
στηνΤ.Υ.Δ.Κ..
η) Για παροχή ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών τα ανωτέρω όρια δημοσίευσης
περιορίζονται στο μισό.
θ) Τα έξοδα δημοσίευσης της αρχικής διακήρυξης του Δημάρχου ή Προέδρου της
Κοινότητας και των τυχόν επαναληπτικών καταβάλλονται από τον Ο.Τ.Α. και στη
συνέχεια παρακρατούνται από τον προμηθευτή.
4. Δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμό
Στις δημοπρασίες παροχής υπηρεσιών προς τους Ο.Τ.Α. μπορούν να συμμετέχουν αναγνωρισμένοι πάροχοι των δημοπρατούμενων υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για την άρτια εκτέλεση της υπηρεσίας.
Όταν διενεργείται δημοπρασία για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση εργασιών φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς υλικών ύδρευσης και οδοποιίας, γίνονται δεκτές μεταφορικές εταιρείες ή ιδιώτες που ασκούν το επάγγελμα του μεταφορέα.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο κάθε ενδιαφερόμενος πάροχος είναι τα ίδια με αυτά που ισχύουν για τις προμήθειες.
5. Διενέργεια δημοπρασίας- ανάδειξη μειοδότη
β Οι δημοπρασίες που αφορούν παροχή υπηρεσιών προς τους Δήμους διενεργούνται στο δημοτικό κατάστημα από τη Δημαρχιακή Επιτροπή. Η Δημαρχιακή Επιτροπή με απόφαση της να συγκροτεί επιτροπές από μέλη της, δημοτικούς υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών. (Περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006)
β Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσέφερε τη συμφερότερη από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά στις δημοπρασίες που διενεργούνται με συμπλήρωση τιυολονίου. ενώ όσες διενεργούνται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, αυτός που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.
•    Η συμφερότερη από τεχνοοικονομικής άποψη προσφορά βεβαιώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών (Δ.Ε.), έπειτα από γνωμάτευση αρμόδιου μηχανικού της Τ.Υ.Δ.Κ.
•    Η Δημαρχιακή Επιτροπή δεν δεσμεύεται να αποδεχτεί τη γνωμοδότηση της Επιτροπής.
•    Γνωμάτευση απαιτείται και στις περιπτώσεις μη διενέργειας διαγωνισμού, εφόσον η δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των 2.934,70 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.
6. Υπογραφή της σύμβασης
Ο ανάδοχος μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοινοτικό Συμβούλιο καλείται εγγράφως μέσα σε πέντε (5) μέχρι δέκα (10) ημέρες να υπογράψει τη σύμβαση, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή -ποσοστού 5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης - για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.
υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 2% (άρθρο 3 παραγρ. 1β του Ν. 1726/1944 και άρθρο 30 παραγρ. 1 του Ν. 2262/1952).
φόρος εισοδήματος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας, όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών. (Όταν στο ίδιο τιμολόγιο περιέχονται προμήθειες αγαθών και παροχές υπηρεσιών, τότε εφόσον μπορεί να διαχωριστεί η προμήθεια αγαθών από την παροχή υπηρεσιών, ο παρακρατούμενος φόρος θα υπολογίζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή της κάθε κατηγορίας. Όταν όμως είναι αδύνατος ο διαχωρισμός των αγαθών και υπηρεσιών, τότε ο παρακρατούμενος φόρος θα υπολογίζεται με τον συντελεστή της κατηγορίας εκείνης που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης).
β) Με πρόνειρο διανωνισυό παρακρατείται:
•    Όλα όσα ισχύουν και στον τακτικό διαγωνισμό.
γ) Με απευθείας ανάθεση παρακρατείται:
•    φόρος εισοδήματος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας, όταν πρόκειται για παροχή
υπηρεσιών.
δ) Με απευθείας ανάθεση σε επινείοηση Ο.Τ.Α. παρακρατείται: »    Όλα όσα ισχύουν και στον τακτικό διαγωνισμό.