Το site αυτό ΔΕΝ εκπροσωπεί τον ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ...

www.chora-messinias.gr
Επισκευθείτε εικονικά το Μουσείο της Χώρας

Η Μάνη στη δεύτερη τουρκοκρατία Δ (1715-1821)

AddThis Social Bookmark Button

Οι καπετανίες της Μάνης

monastery_timiobasΟπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η Μάνη διαιρέθηκε σε τέσσερις καπετανίες και σε κάθε μία από αυτές ορίστηκε από τους Τούρκους ένας καπετάνιος με τη σύμφωνη γνώμη της τουρκικής διοίκησης του Μοριά. Στην αρχική τους μορφή οι καπετανίες ήταν οι ακόλουθες: Α) Καπετανία Σταυροπηγίου ή Ζαρνάτας. Περιλάμβανε τον παλαιό Δήμο Αβίας και εκτεινόταν από την Αγιασώ (Αγία Σιών) μέχρι τις Δύο Πέτρες, που ήταν τα σύνορά της με την επαρχία της Ανδρούβιστας ή Καρδαμύλης.

Νέα ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Σ’ όλους τους λαούς και πολιτισμούς ανέκαθεν, υπήρξαν άνθρωποι σε διάφορες θέσεις και αξιώματα, τους οποίους κάποιες ομάδες ανθρώπων αμαύρωσαν την εικόνα τους επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τα...
Τοπικά 15,7 εκατ. ευρώ πληρώνει αύριο ο ΕΛΓΑ σε 11.248 αγρότες για Αποζημιώσεις
15,7 εκατ. ευρώ πληρώνει αύριο ο ΕΛΓΑ σε 11.248 αγρότες για Αποζημιώσεις Αποζημιώσεις 15.674.005 ευρώ πρόκειται να καταβάλει αύριο ο ΕΛ.Γ.Α. σε 11.248 δικαιούχους παραγωγούς των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο υπέστη ζημίες από διάφορα αίτια. Με βάση την...
Τοπικά Δήμος Πύλου – ΝέστοροΤοπική Μεσογειακή διατροφή με προϊόντα... πολυεθνικών!!!
Δήμος Πύλου – ΝέστοροΤοπική Μεσογειακή διατροφή με προϊόντα... πολυεθνικών!!! Το τρόπο με τον οποίο ο δήμος Πύλου – Νέστορος αντιλαμβάνεται την έννοια της τοπικής Μεσογειακής διατροφής, αποδεικνύει φωτογραφία από εκδήλωση που έγινε στην Κορώνη στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


2.1. Απευθείας ανάθεση
Α) Με απευθείας ανάθεση ή διαδικασία υέσω διαπρανυάτευσης υέγρι του ποσού των 15.000 ευρώ, συυπεριλαυβανουένου του Φ.Π.Α., με απόφαση του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας ή Προέδρου Συνδέσμου ή Ν.Π.Δ.Δ..
Διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή απευθείας ανάθεση, καλείται η διαδικασία εκείνη κατά την οποία ο Ο.Τ.Α. διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης υε έναν ή περισσότερους προυηθευτές της επιλονής του.
Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ή του Προέδρου του Συνδέσμου ή του δημοτικού και κοινοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και Ιδρύματος, εφόσον n ετήσια συνολική δαπάνη της προυήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ υε Φ.ΠΑ. κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και υπό την προϋπόθεση ότι αθροιζόμενη με άλλα όμοια ή ομοειδή αγαθά δεν υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό αυτό.
Η απόφαση του Δημάρχου λαμβάνεται έπειτα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, χωρίς να προηγείται απόφαση οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου και δεν αποστέλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για έλεγχο  ομιμότητας. (Παρ. 4 της αριθμ. 55278/53/22-11-1993 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και παρ. 1 του άρθρου 149 του Ν. 3463/2006.)


Β) Με απευθείας ανάθεση ή διαδικασία υέσω διαπρανυάτευσης, ανεξαρτήτως ποσού, με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής σε ορισμένες περιπτώσεις.
Μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να ανατεθεί απευθείας η προμήθεια ειδών με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από το ποσό της προμήθειας. Στην απόφαση αναφέρεται και ο προμηθευτής, αφού προηγούμενα υπάρξει γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
Εάν η δαπάνη της προμήθειας είναι ίση ή μεγαλύτερη του ποσού των 206.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., η απόφαση ή τα κυριότερα σημεία της διαβιβάζονται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον ζητηθούν από την Επιτροπή.
Ειδικότερα, όταν η προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ, με Φ.Π.Α. και επιλέγεται η εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή η διαδικασία των διαπραγματεύσεων, με ή χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού, πρέπει προηγούμενα να έχει διενεργηθεί ανοικτός ή κλειστός διαγωνισμός, κατά τον οποίον:
α) έχουν υποβληθεί μη κανονικές προσφορές, με την προϋπόθεση ότι κλήθηκαν για διαπραγμάτευση όσοι υπέβαλλαν προσφορές και αξιολογήθηκαν κατά τον αρχικό διαγωνισμό και εφόσον οι αρχικοί όροι της διακήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς,
β) δεν υποβλήθηκαν προσφορές (άγονος διαγωνισμός) ή όταν αυτές δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και με την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της διακήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς και διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, πλην των ανωτέρω περιπτώσεων, μπορεί να επιλεγεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ανεξάρτητα από τη δαπάνη της προμήθειας, όταν:
α) τα είδη κατασκευάζονται για ερευνητικούς και πειραματικούς σκοπούς,
β) για τεχνικούς και καλλιτεχνικούς λόγους ή όταν για λόγους προστασίας δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, μπορούν τα είδη να κατασκευαστούν μόνο από ορισμένο προμηθευτή,
γ) με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου στα πλαίσια ερευνητικών κατασκευών κριθεί σκόπιμο, ότι τα είδη που παράγονται σε πειραματικό στάδιο, πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τις συμμετέχουσες στην πειραματική κατασκευή επιχειρήσεις,
δ) με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής όταν υπάρχουν επείγοντες λόγοι, που οφείλονται σε απρόβλεπτες καταστάσεις και καθιστούν αδύνατη την τήρηση της προθεσμίας του διαγωνισμού,
ε) αφορούν συμπληρωματικές προμήθειες από τον αρχικό προμηθευτή, εφόσον η αλλαγή του θα υποχρέωνε τον Ο.Τ.Α. να προμηθευτεί είδη με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, που θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν τεχνικές δυσλειτουργίες ή οικονομικές επιβαρύνσεις στη λειτουργία ή συντήρηση τους,
στ) η προμήθεια ανατίθεται σε σωφρονιστικά ιδρύματα, ιδρύματα νεότητας, εκπαιδευτικά, ερευνητικά ή παρόμοια ιδρύματα για ερευνητικούς, πειραματικούς, μελετητικούς ή αναπτυξιακούς σκοπούς.
Στις διαπραγματεύσεις οι Ο.Τ.Α. οφείλουν να προσκαλέσουν τουλάχιστον τρεις (3) προμηθευτές.