Το site αυτό ΔΕΝ εκπροσωπεί τον ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ...

www.chora-messinias.gr
Επισκευθείτε εικονικά το Μουσείο της Χώρας

Νέστωρας Βασιλιάς Πύλου

AddThis Social Bookmark Button

Ο Νέστωρ ήταν βασιλιάς της Πύλου στη Μεσσηνία. Ο Όμηρος τον ξεχωρίζει ως συνετό σύμβουλο και δεινό ομιλητή.

Ο πατέρας του Νέστορα ήταν ο Νηλέας και η μητέρα του η Χλωρίς.
Όταν ο Ηρακλής σκότωσε τον Νηλέα και έντεκα από τα παιδιά του (επειδή ο Νηλέας αρνήθηκε να τον βοηθήσει στην κάθαρση για τον φόνο του Ιφίτου), ο Νέστορας ήταν ο μόνος...

Νέα Οι Νεάντερταλ ήταν και καλλιτέχνες
Οι Νεάντερταλ ήταν και καλλιτέχνες The Corredor de los Puntos in El Castillo Cave near the village of Puente Viesgo is seen in this handout photo released June 14, 2012. Scientists using a new dating technique reported June 14...
Νέα ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Σ’ όλους τους λαούς και πολιτισμούς ανέκαθεν, υπήρξαν άνθρωποι σε διάφορες θέσεις και αξιώματα, τους οποίους κάποιες ομάδες ανθρώπων αμαύρωσαν την εικόνα τους επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


2.2. Πρόχειρος διανωνισμός
Αποτελεί συνοπτική διαδικασία κατά την οποία δεν ισχύουν απαραίτητα οι όροι του κλειστού ή ανοικτού διαγωνισμού.
Μπορεί να γίνει για προμήθειες, των οποίων η ετήσια συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ με Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, αφού προηγηθεί απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας για τη διενέργεια του και απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου, με την οποία θα εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και θα καθορίζονται οι όροι του πρόχειρου διαγωνισμού.


Το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού εγκρίνεται με απόφαση του Δημάρχου ή Πρόεδρου της Κοινότητας, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.(Κατά την παρ. 6 του άρθρου 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. «για την έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού αποφασίζει ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, μετά από προηγούμενη γνώμη ου αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου».) Μπορεί όμως να κατακυρωθεί και με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου.(Σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006, η δημαρχιακή επιτροπή «καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία»). Διενεργείται με συνοπτική διαδικασία φανερή ή με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.


Για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού δεν είναι απαραίτητη η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε τοπικές ή νομαρχιακές εφημερίδες, ανάλογα με την έδρα του δήμου, όπως αναφέρεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., διότι κατά τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995 δεν απαιτείται προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού. Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, αναφέρεται ότι καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στον παρόντα νόμο. Συνεπώς, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 - ως νεότερες - κατά τις οποίες δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν δημοσιευθεί η περίληψη της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού και υποβληθεί μια μόνο προσφορά, δεν είναι δυνατή η κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού. Σχετική είναι η αριθμ. 7/1997 πράξη του 4ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.