Το site αυτό ΔΕΝ εκπροσωπεί τον ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ...

www.chora-messinias.gr
Επισκευθείτε εικονικά το Μουσείο της Χώρας

Πολίτευμα

AddThis Social Bookmark Button

Οι πολιτικοί θεσμοί της ηρωικής εποχής δεν υπήρξαν καρπός σκέψης σοφών νομοθετών, αλλά αποτέλεσμα της κατανόησης των φυσικών φαινομένων από τον ανθρώπινο νου.

perilklis_epitafios_400
Ο Περικλής εκφωνεί τον Επιτάφιο προς τους συμπολίτες του,
από το βήμα της Αγοράς. Μη χρονολογημένο έργο του Philipp von Foltz

Οι πολιτικοί θεσμοί της ηρωικής εποχής δεν υπήρξαν καρπός σκέψης κάποιων σοφών νομοθετών, οι οποίοι θα εμφανιστούν αργότερα στον ελλαδικό χώρο. Οι πιο παλαιοί θεσμοί στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν από φυσικά φαινόμενα, τα οποία, επειδή ήταν όμοια στις διάφορες περιοχές, γι' αυτό παντού παρουσιάζουν μεταξύ τους κάποια ομοιότητα. Γενικότερα, η κοινωνία φαίνεται να ήταν διαιρεμένη σε δύο τάξεις ανθρώπων, τους ελεύθερους και τους δούλους. Οι ελεύθεροι άνδρες διακρίνονταν πάλι σε δύο τάξεις, διαφορετικές μεταξύ τους: τους ηγεμόνες και το δήμο ή, όπως λέει ο Όμηρος, «τους λαούς».

 Πηγή: http://www.nationalgeographic.gr/iee/

Νέα ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Σ’ όλους τους λαούς και πολιτισμούς ανέκαθεν, υπήρξαν άνθρωποι σε διάφορες θέσεις και αξιώματα, τους οποίους κάποιες ομάδες ανθρώπων αμαύρωσαν την εικόνα τους επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τα...
Τοπικά 15,7 εκατ. ευρώ πληρώνει αύριο ο ΕΛΓΑ σε 11.248 αγρότες για Αποζημιώσεις
15,7 εκατ. ευρώ πληρώνει αύριο ο ΕΛΓΑ σε 11.248 αγρότες για Αποζημιώσεις Αποζημιώσεις 15.674.005 ευρώ πρόκειται να καταβάλει αύριο ο ΕΛ.Γ.Α. σε 11.248 δικαιούχους παραγωγούς των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο υπέστη ζημίες από διάφορα αίτια. Με βάση την...
Τοπικά Δήμος Πύλου – ΝέστοροΤοπική Μεσογειακή διατροφή με προϊόντα... πολυεθνικών!!!
Δήμος Πύλου – ΝέστοροΤοπική Μεσογειακή διατροφή με προϊόντα... πολυεθνικών!!! Το τρόπο με τον οποίο ο δήμος Πύλου – Νέστορος αντιλαμβάνεται την έννοια της τοπικής Μεσογειακής διατροφής, αποδεικνύει φωτογραφία από εκδήλωση που έγινε στην Κορώνη στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


2.4. Ανοικτός διαγωνισμός
Στον ανοικτό διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής. Η μεγαλύτερη συμμετοχή ενδιαφερομένων επιφέρει την ανάπτυξη ανταγωνισμού και κατά συνέπεια το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το φορέα. Είναι φανερό ότι η μέγιστη δυνατή διαφάνεια που επιτυγχάνεται σε συνθήκες ανοικτού διαγωνισμού είναι προς όφελος (οικονομικό και πολιτικό) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των προσώπων που από διάφορες θέσεις την υπηρετούν.
Πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί:
α) η ένταξη της προμήθειας στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.),
β) η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών,
γ) απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίζονται οι όροι διακήρυξης, επιλέγεται ο διαγωνισμός (ανοικτός ή κλειστός) και το κριτήριο κατακύρωσης,
δ) η έκδοση διακήρυξης του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας,
ε) η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας στο Φ.Ε.Κ. και σε εφημερίδες.
Οι διαγωνισμοί για τη διενέργεια προμηθειών, διενεργούνται μετά από διακήρυξη, η οποία εκδίδεται από το Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας, με βάση όρους που καθορίζονται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου. Το σχέδιο των όρων διακήρυξης συντάσσεται από την τεχνική υπηρεσία, εφόσον αυτή υφίσταται. Διαφορετικά από την Τ.Υ.Δ.Κ. της οικείας Περιφέρειας.
Με την απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου εγκρίνονται:
α) Η συγκεκριμένη προμήθεια,
β) οι τεχνικές προδιαγραφές,
γ) ο τρόπος εκτέλεσης (ανοικτός ή κλειστός διαγωνισμός),
δ) το κριτήριο κατακύρωσης (χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά) και
ε) οι όροι διακήρυξης της προμήθειας,
Ο διαγωνισμός διεξάγεται με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ή τη συμφερότερη προσφορά. Η Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για το ποιο κριτήριο κατακύρωσης θα ισχύσει, εκτός αν η αξία της προμήθειας είναι άνω των 45.000 ευρώ, με Φ.Π.Α. οπότε εντάσσεται στο Ε.Π.Π. και για το κριτήριο κατακύρωσης αποφασίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης με την απόφαση έγκρισης.
Όταν ο διαγωνισμός διεξάγεται με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του κριθεί ότι καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας
Όταν διενεργείται ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσέφερε τη συμφερότερη προσφορά. Αυτή προκύπτει, αφού ληφθούν υπόψη στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας και στοιχεία τεχνικής υποστήριξης.
3. Τεχνικές Προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών, που πρέπει να έχει ένα προϊόν ώστε να ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζεται.
Οι τεχνικές προδιαγραφές προμηθειών των Ο.Τ.Α. συντάσσονται από την τεχνική τους υπηρεσία. Εφόσον δεν υφίσταται τεχνική υπηρεσία, τότε συντάσσονται από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) της Περιφέρειας που εδρεύει ο Ο.ΤΑ. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προμηθειών των νομικών προσώπων τους, εφόσον αυτά δεν διαθέτουν τεχνική υπηρεσία, συντάσσονται και θεωρούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. που τα συνέστησαν. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η ανάθεση σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν προμήθεια αγαθών σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητικό γραφείο.
Για προμήθειες αξίας μέχρι 15.000 ευρώ, με το Φ.Π.Α., οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από το Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας με την απόφαση ανάθεσης της προμήθειας. Για προμήθειες μεγαλύτερης αξίας (άνω των 15.000 ευρώ) εγκρίνονται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοινοτικό ή το Διοικητικό Συμβούλιο.
Δεν νοείται δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού, αν προηγούμενα δεν έχουν εγκριθεί οι τεχνικές προδιαγραφές.
Στο ζήτημα των τεχνικών προδιαγραφών επήλθαν ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις με την ψήφιση του Ν. 3536/2007. Έτσι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, οι μελέτες προμηθειών, για τη διενέργεια των οποίων δεν απαιτείται τεχνική γνώση και εμπειρία, υπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο που διαχειρίζεται την πίστωση, δηλαδή από οποιονδήποτε διοικητικό υπάλληλο και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο του αντίστοιχου γραφείου, τμήματος ή διεύθυνσης, ανάλογα με τη διοικητική διάρθρωση του Ο.Τ.Α.. Η επίβλεψη και παρακολούθηση των συμβάσεων αυτών διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. που αιτήθηκαν και κάνουν χρήση της συγκεκριμένης κάθε φορά προμήθειας.
Για όσες από τις παραπάνω προμήθειες, η δαπάνη δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο, μέχρι το οποίο επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση (δηλαδή 15.000 ευρώ, με Φ.Π.Α.), μπορούν να ανατίθενται απευθείας χωρίς να απαιτείται ειδικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. Στην περίπτωση αυτή η διενέργεια της προμήθειας ανατίθεται απευθείας, χωρίς την υποχρέωση τεχνικών προδιαγραφών, με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της προμήθειας και τυχόν άλλα στοιχεία που επιθυμεί ο Ο.Τ.Α.. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου και υποκαθιστούν τη μελέτη.