Χώρα Μεσσηνίας - Chora Messinias

.

Το ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, παρουσιάζει το ντοκυμανταίρ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΚΑΚΗ "Η ΧΩΡΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ η ΧΩΡΑ του ΝΕΣΤΟΡΟΣ" Συμμετέχουν οι: ΤΑΣΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Παραδοσιακών Χορών ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Δρ Χημικός Μηχανικός-Καθηγητής Συντήρησης Μνημείων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Πρόεδρος Λαογραφικού Ομίλου Μεσσηνίας ΚΑΜΕΡΑ - ΗΧΟΣ - ΜΟΝΤΑΖ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΦΩΤΟ: Γ. ΛΕΚΑΚΗΣ, Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΥΚΟ, ΜΟΥΣΑΙΟΣ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Κανονάκι - ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΗΛΙΑ Κλαρίνο - ΚΩΝ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ: BG & DG ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ c+p 2018

ΠΑΛΑΤΙ ΝΕΣΤΟΡΟΣ - NESTOR PALACE

3D αναπαράσταση του μυκηναϊκού ανακτόρου στον Άνω Εγκλιανό Πυλίας, γνωστό ως Ανάκτορο του Νέστορα. Περίπου 1300-1200 π.Χ

.

Αρχαία Μεσσήνη

AddThis Social Bookmark Button

Νέα Οι Νεάντερταλ ήταν και καλλιτέχνες
Οι Νεάντερταλ ήταν και καλλιτέχνες The Corredor de los Puntos in El Castillo Cave near the village of Puente Viesgo is seen in this handout photo released June 14, 2012. Scientists using a new dating technique reported June 14...
Νέα ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Σ’ όλους τους λαούς και πολιτισμούς ανέκαθεν, υπήρξαν άνθρωποι σε διάφορες θέσεις και αξιώματα, τους οποίους κάποιες ομάδες ανθρώπων αμαύρωσαν την εικόνα τους επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


2.4. Ανοικτός διαγωνισμός
Στον ανοικτό διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής. Η μεγαλύτερη συμμετοχή ενδιαφερομένων επιφέρει την ανάπτυξη ανταγωνισμού και κατά συνέπεια το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το φορέα. Είναι φανερό ότι η μέγιστη δυνατή διαφάνεια που επιτυγχάνεται σε συνθήκες ανοικτού διαγωνισμού είναι προς όφελος (οικονομικό και πολιτικό) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των προσώπων που από διάφορες θέσεις την υπηρετούν.
Πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί:
α) η ένταξη της προμήθειας στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.),
β) η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών,
γ) απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίζονται οι όροι διακήρυξης, επιλέγεται ο διαγωνισμός (ανοικτός ή κλειστός) και το κριτήριο κατακύρωσης,
δ) η έκδοση διακήρυξης του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας,
ε) η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας στο Φ.Ε.Κ. και σε εφημερίδες.
Οι διαγωνισμοί για τη διενέργεια προμηθειών, διενεργούνται μετά από διακήρυξη, η οποία εκδίδεται από το Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας, με βάση όρους που καθορίζονται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου. Το σχέδιο των όρων διακήρυξης συντάσσεται από την τεχνική υπηρεσία, εφόσον αυτή υφίσταται. Διαφορετικά από την Τ.Υ.Δ.Κ. της οικείας Περιφέρειας.
Με την απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου εγκρίνονται:
α) Η συγκεκριμένη προμήθεια,
β) οι τεχνικές προδιαγραφές,
γ) ο τρόπος εκτέλεσης (ανοικτός ή κλειστός διαγωνισμός),
δ) το κριτήριο κατακύρωσης (χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά) και
ε) οι όροι διακήρυξης της προμήθειας,
Ο διαγωνισμός διεξάγεται με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ή τη συμφερότερη προσφορά. Η Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για το ποιο κριτήριο κατακύρωσης θα ισχύσει, εκτός αν η αξία της προμήθειας είναι άνω των 45.000 ευρώ, με Φ.Π.Α. οπότε εντάσσεται στο Ε.Π.Π. και για το κριτήριο κατακύρωσης αποφασίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης με την απόφαση έγκρισης.
Όταν ο διαγωνισμός διεξάγεται με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του κριθεί ότι καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας
Όταν διενεργείται ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσέφερε τη συμφερότερη προσφορά. Αυτή προκύπτει, αφού ληφθούν υπόψη στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας και στοιχεία τεχνικής υποστήριξης.
3. Τεχνικές Προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών, που πρέπει να έχει ένα προϊόν ώστε να ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζεται.
Οι τεχνικές προδιαγραφές προμηθειών των Ο.Τ.Α. συντάσσονται από την τεχνική τους υπηρεσία. Εφόσον δεν υφίσταται τεχνική υπηρεσία, τότε συντάσσονται από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) της Περιφέρειας που εδρεύει ο Ο.ΤΑ. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προμηθειών των νομικών προσώπων τους, εφόσον αυτά δεν διαθέτουν τεχνική υπηρεσία, συντάσσονται και θεωρούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. που τα συνέστησαν. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η ανάθεση σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν προμήθεια αγαθών σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητικό γραφείο.
Για προμήθειες αξίας μέχρι 15.000 ευρώ, με το Φ.Π.Α., οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από το Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας με την απόφαση ανάθεσης της προμήθειας. Για προμήθειες μεγαλύτερης αξίας (άνω των 15.000 ευρώ) εγκρίνονται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοινοτικό ή το Διοικητικό Συμβούλιο.
Δεν νοείται δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού, αν προηγούμενα δεν έχουν εγκριθεί οι τεχνικές προδιαγραφές.
Στο ζήτημα των τεχνικών προδιαγραφών επήλθαν ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις με την ψήφιση του Ν. 3536/2007. Έτσι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, οι μελέτες προμηθειών, για τη διενέργεια των οποίων δεν απαιτείται τεχνική γνώση και εμπειρία, υπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο που διαχειρίζεται την πίστωση, δηλαδή από οποιονδήποτε διοικητικό υπάλληλο και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο του αντίστοιχου γραφείου, τμήματος ή διεύθυνσης, ανάλογα με τη διοικητική διάρθρωση του Ο.Τ.Α.. Η επίβλεψη και παρακολούθηση των συμβάσεων αυτών διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. που αιτήθηκαν και κάνουν χρήση της συγκεκριμένης κάθε φορά προμήθειας.
Για όσες από τις παραπάνω προμήθειες, η δαπάνη δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο, μέχρι το οποίο επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση (δηλαδή 15.000 ευρώ, με Φ.Π.Α.), μπορούν να ανατίθενται απευθείας χωρίς να απαιτείται ειδικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. Στην περίπτωση αυτή η διενέργεια της προμήθειας ανατίθεται απευθείας, χωρίς την υποχρέωση τεχνικών προδιαγραφών, με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της προμήθειας και τυχόν άλλα στοιχεία που επιθυμεί ο Ο.Τ.Α.. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου και υποκαθιστούν τη μελέτη.